Page path:


Apie kompaniją

KAEFER kom­pa­nija yra rinkos ly­derė, tei­kianti in­te­gruotas paslaugas ir spren­dimus pra­monės, jū­riniuose ir of­šoro ob­jek­tuose.  Tu­rė­dami dau­giau nei  28 000 tūkst. dar­buo­tojų dau­gu­moje pa­saulio šalių, mes esame glo­balus pa­slaugų tei­kėjas - Jums, vi­same pa­sau­lyje. 

KAEFER UAB Lie­tu­voje tapo glo­ba­lios kom­pa­nijos da­limi 2005 me­tais, teikianti pilnus, vi­sa­pu­siškus, efektyvius bei inovatyvius izo­lia­cijos spren­dimus. Taip pat siū­lome ir pa­stolių, pa­vir­šiaus ap­saugos, pa­sy­vios ug­nies ap­saugos bei ug­niai at­spa­raus mūro spren­dimus. 

Mes taip pat di­džiuo­jamės vykdydami visus savo darbus pagal KAEFER. Tai iš­skiria mus iš kitų ir veda mus į priekį. Turime aukštą darbuotojų saugumo lygį, stip­rias etinės ver­tybės. Tu­rė­dami pui­kius savos srities eks­pertus, už­tik­ri­name ko­kybę, sau­gumą bei kaštų efek­ty­vumą.

Mes lai­komės savo vi­zijos - eli­mi­nuoti ener­gijos švais­tymą.