Page path:


Apie kompaniją

KAEFER kom­pa­nija yra rinkos ly­derė, tei­kianti in­te­gruotas paslaugas ir spren­dimus pra­monės, jū­riniuose ir of­šoro ob­jek­tuose.  Tu­rė­dami dau­giau nei  30 000 tūkst. dar­buo­tojų dau­gu­moje pa­saulio šalių, mes esame glo­balus pa­slaugų tei­kėjas.

KAEFER UAB Lie­tu­voje tapo glo­ba­lios kom­pa­nijos da­limi 2005 me­tais, teikianti pilnus, vi­sa­pu­siškus, efektyvius bei inovatyvius izo­lia­cijos spren­dimus. Taip pat siū­lome ir pa­stolių, pa­vir­šiaus ap­saugos, pa­sy­vios ug­nies ap­saugos bei ug­niai at­spa­raus mūro spren­dimus. 

Mes taip pat di­džiuo­jamės vykdydami visus savo darbus pagal KAEFER. Tai iš­skiria mus iš kitų ir veda mus į priekį. Turime aukštą darbuotojų saugumo lygį, stip­rias etinės ver­tybės. Tu­rė­dami pui­kius savos srities eks­pertus, už­tik­ri­name ko­kybę, sau­gumą bei kaštų efek­ty­vumą.

Mes lai­komės savo vi­zijos - eli­mi­nuoti ener­gijos švais­tymą.  

This video is uploaded by the provider YouTube. By clicking on "Watch video" you accept the data protection declaration of the provider. We have no influence on data processing by YouTube
Watch video
Watch video