Page path:


Pagrindinai KAEFER faktai

KAEFER struktūra

KAE­FER struk­tūra yra pa­grįsta re­gio­nais ir su­si­deda iš Di­rek­torių val­dybos, pag­rin­dinio kompanijos ofiso Brėmene, Vo­kie­ti­joje ir to­liau mi­nimų re­gionų.  

KAEFER UAB pri­klauso CEE (Cent­rinė ir Rytų Eu­ropa) re­gionui, kartu su Vo­kie­tija, Šve­dija ir Len­kija. 

Skaičiai

KAEFER turi dau­giau nei 28 000 tūkst. dar­buo­tojų 30-ies šalių pa­da­li­niuose. Mes džiau­giamės pui­kiais san­ty­kiais su klientais ir sta­biliu au­gimu nuo pat kom­pa­nijos įkū­rimo 1918 m. 

Employee/Turnover graphic